Puzzelen met energie, boeren met biodiversiteit en online ruilverkavelen
 
Full Image

Puzzelen met duurzame energie, boeren met biodiversiteit en online ruilverkavelen. 

Beste relatie, de winter komt eraan. De dagen zijn kort, maar onze nieuwsbrief is aardig lang. We hebben veel te vertellen over onder andere De Energiepuzzel en hoe wij hiermee de duurzaamheidsambitie van gemeenten en regio's kunnen concretiseren. We presenteren Land van Waarde, een concept waarmee de melkveehouderij biodiversiteit kan stimuleren. Ook gaan we in op mijnverkaveling.nl. Een modern hulpmiddel voor een klassiek ruimtelijk instrument; ruilverkavelen. We vertellen over onze aanpak voor gemeentelijke zonneparkvisies en onze nieuwste opdracht, een verkenning naar energie uit oppervlaktewater. En last but not least: ROM3D is gegroeid! Wij mogen twee nieuwe collega's verwelkomen. In deze nieuwsbrief stellen ze zich aan u voor. 

Goede groet,
Rik, Willem, Bram, Wouter, Gabi en Myrthe

PS: U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een relatie met ROM3D heeft. Indien u er geen prijs op stelt om op deze wijze geïnformeerd te worden, kunt u zich afmelden via de link 'afmelden' onderaan deze nieuwsbrief.

 

 

 

Full Image

Participatietool voor de energietransitie: Energiepuzzel.nl

Met energiepuzzel.nl, een online tool, is het mogelijk om met een groep mensen gezamenlijk te werken aan het concretiseren van de opgave rond duurzame energie. Uw gemeente wil bijvoorbeeld graag in 2030 energieneutraal zijn, maar hoe gaan we dat vorm geven? Met wind? Met zon? Biomassa? En wat doet besparing? Welke projecten leveren welke bijdrage? En hoe ziet dan het nieuwe landschap van uw gemeente of regio eruit? Met de energiepuzzel worden deze vragen opgepakt. De energiepuzzel kan intern worden gebruikt om discussie te voeren en projecten te verzamelen, maar ook worden verspreid onder de bewoners van een gebied en als enquête worden ingezet om standpunten te verzamelen en de bewustwording in dit thema te vergroten.

Uiteindelijk laat energiepuzzel.nl zien hoe het nieuwe energielandschap van uw gemeente of regio eruit komt te zien. Dit wordt getoond in getal, op kaart en in 3D beeld. 

De energiepuzzel is onderdeel van een procesaanpak die wij als ROM3D graag verder willen toelichten. In die proces aanpak werken wij aan bewustwording, onderzoek, ontwerp en participatie binnen de energietransitie. Hiervoor gebruiken wij diverse ‘tools’ zoals de energiepuzzel, maar ook interactief 3D en Virtual Reality om zo samen met belanghebbenden te ontwerpen aan de energietransitie. 


Meer informatie: ir. W. (Wouter) Guliker 

 

 

 

Full Image

LandvanWaarde / Natuur in bedrijf

Het gaat niet goed met de natuur op melkveehouderijbedrijven. Er lijkt steeds minder ruimte voor kruiden, bloemen, insecten en typische boerenlandvogels. Met subsidies is decennialang getracht deze trend te keren. Tot op heden is dat niet gelukt.
 
In opdracht van Landschap Overijssel, Nationaal Groenfonds en Stichting Courage werkt ROM3D aan een nieuw sturingsmodel voor melkveehouderij mét  biodiversiteit. Dit sturingsmodel noemen we Land van Waarde. Kern is dat boeren beloond worden voor natuur door diverse partijen. Zo wordt natuur weer een waardevol onderdeel van de bedrijfsvoering. Bij beloningen kan worden gedacht aan de traditionele subsidie maar ook aan voorrang bij pachtgrond van overheden, beleggers en natuurorganisaties, groene rentekortingen, een natuurpremie op de melk, ruimere vergunningen, fiscaliteiten en exclusieve toegang tot kennis en innovaties.
 
ROM3D werkt dit model uit voor het pilotgebied Salland-Noord waar ruim 30 boeren ieder een bedrijfsnatuurplan krijgen. De uitvoering van dit bedrijfsnatuurplan geeft de boer toegang tot de set aan beloningen.  Tegelijkertijd organiseert ROM3D een permanente ‘council’ of raad van de gezamenlijke beloners. Hierin zijn overheden, banken, zuivelverwerkers, grondbezitters, NGO’s en terreinbeherende organisaties opgenomen.
 
Bij een geslaagde pilot wordt het systeem landelijk opgeschaald. Het project loopt tot en met 2020.

Link naar filmpje LandvanWaarde

Meer informatie? Stuur een e-mail naar: ir. W.A. (Willem) Rienks

 

 

 

Full Image

Gemeentelijke visie op zonneparken

Zonneparken zijn sterk in opkomst. Bij gemeentes worden steeds meer initiatieven van projectontwikkelaars en energiecoöperaties voorgelegd. Hierdoor groeit de noodzaak voor gemeentes om met hun eigen visie op deze ontwikkeling te komen. Wat zijn goede locaties? Waar is een haalbare businesscase mogelijk? Wat is de impact op het landschap? Hoe zit het met de aansluitmogelijkheden? Hoe betrekken we de omgeving? Belangrijke vragen die op gemeentelijk niveau beantwoord moeten worden. Een heldere integrale visie op hoe zonneparken helpt gemeentes bij het beoordelen van initiatieven en geeft duidelijkheid aan omwonenden.

ROM3D heeft de kennis en de tools in huis om gemeentes te faciliteren bij het opstellen van een visie op zonneparken. We hebben veel ervaring met het schrijven van visies en adviseren diverse ontwikkelaars bij de planvorming van zonneparken. Bovendien zijn we sterk in het participatieve proces. We betrekken belanghebbenden tijdens werksessies maar we beschikken ook over online tools om mensen te betrekken waarvoor het bezoeken van een werksessie een te hoge drempel is.

​Meer informatie? Stuur een e-mail naar: Gabi Stoffelen 
Full Image

Mijn verkaveling: eenvoudig online ruilverkavelen

In opdracht van Optifield heeft ROM3D MijnVerkaveling ontwikkelt. Optifield is een adviesbureau dat zich hoofdzakelijk bezig houd met kavelruil.

Bij Kavelruil willen deelnemers vaak snel zien wat een verandering in het kavelruilplan voor een gevolgen heeft. MijnVerkaveling geeft de deelnemers en opdrachtgevers permanent inzicht in de projectvoortgang. MijnVerkaveling is een internetapplicatie die altijd toegang geeft tot het eigen dossier in kavelruilprojecten. Door in te loggen op de site zijn in de loop van het kavelruilproces de volgende gegevens beschikbaar:
- Op een kaart krijgt een deelnemer in verschillende kleuren ingebrachte en toebedeelde percelen te zien zowel in de eigendoms- als in de pachtsituatie.
- Een staat van inbreng en toedeling geeft een overzicht van kadastrale nummers, oppervlakten en grondprijzen voor de percelen afzonderlijk en de totale inbreng en toedeling van pacht – en eigendomspercelen.
- Een gespreksverslag waarin wordt opgenomen wat er op een bepaalde datum met de deelnemer is besproken.

Vanwege de privacy krijgt iedere deelnemer alleen zijn eigen situatie te zien. MijnVerkaveling is daarmee een prachtig instrument om snel en duidelijk de nieuwe informatie bij de deelnemers te krijgen en is word door de deelnemers positief ontvangen.
 
Voor Optifield heeft ROM3D de volledige applicatie ontwikkelt, inclusief de scripts in ArcGIS waarmee Optifield de bestanden klaar maakt om deze te uploaden naar de server. Optifield kan dit dus zonder problemen in de bestaande werkwijze uitvoeren en hoeft dus de eigen processen hierop niet aan te passen.


Meer informatie? Stuur een e-mail naar: ir. B. (Bram) van Rooij

 

 

 

Full Image

Energie uit oppervlaktewater

ROM3D en Inenergie gaan samen aan de slag met een onderzoek voor de provincies Drenthe, Overijssel en Groningen en de inliggende waterschappen Vechtstromen, Drents Overijsselse Delta, Hunze en Aa’s, Noorderzijlvest, Rijn en IJssel en Wetterskip Fryslân naar de kansen voor de winning van duurzame energie uit oppervlaktewater.

Het onderzoek wordt uitgevoerd in het kader van de Green Deal waarin de waterschappen met het Rijk hebben afgesproken de opwekking van duurzame energie versneld te gaan vormgeven. Oppervlaktewater biedt onder meer kansen voor zonne-energie (zonnepanelen op water), waterkrachtenergie en warmte/koude winning.

Binnen het onderzoek gaan ROM3D en Inenergie op zoek naar de 20 meest kansrijke locaties voor de genoemde vormen van energiewinning uit oppervlaktewater. Voor deze locaties worden businesscases opgesteld en worden succes- en faalfactoren geïnventariseerd. We betrekken lokale actoren zoals potentiële energie-afnemers, gemeentes en netwerkbeheerders. Bij hen halen we kennis op ten behoeve van de businesscases en we gaan op zoek naar actoren die aan de slag willen met duurzame energie uit oppervlaktewater.

Meer informatie? Stuur een e-mail naar: Gabi Stoffelen

Even voorstellen

ROM3D is gegroeid! Wij mogen twee nieuwe collega's verwelkomen. Gabi en Myrthe. Met hen versterkt ROM3D zich op het gebied van RO, milieu, proces en landschapsontwerp.

Hieronder stellen ze zich kort voor. 
yd2

Gabi Stoffelen

Sinds kort werk ik als projectleider bij ROM3D. Bij ROM3D ga ik o.a. aan de slag met het begeleiden van overheden bij beleidsvorming op het gebied van duurzame energie en ruimte. Ik heb sterk in participatieve beleidsvorming en de communicatie rondom ruimtelijke ontwikkelingen.

Ik zie grote meerwaarde in de 3D-instrumenten van ROM3D bij participatieve processen. Doordat een reëel beeld gegeven kan worden van ontwikkelingen weet je zeker dat alle betrokkenen het over hetzelfde hebben. Ook kunnen we de inbreng van belanghebbenden verbeelden in 3D en daarmee direct onderzoeken of hun inbreng haalbaar is. Ik kijk ernaar uit om aan de slag te gaan.

Meer informatie? Stuur een e-mail naar: Gabi Stoffelen

Myrthe van Heek

Na de studie Tuin- en Landschapsinrichting aan Hogeschool Van Hall Larenstein heb ik een jaar op verschillende plekken werkervaring opgedaan. Door deze ervaring ben ik erachter gekomen welke richting ik op wil in mijn werk. Toen ik de vacature voor een Junior Landschapsontwerper bij ROM3D zag, wist ik dan ook meteen dat ik hierop moest reageren.

De combinatie van het landelijk gebied en duurzame energie spreken mij erg aan. En klimaatverandering vind ik ook belangrijk om mee bezig te zijn; kijken naar de toekomst en werken aan oplossingen. Als landschapsontwerper zal ik me bij ROM3D inzetten om ruimtelijk plannen te ontwerpen en te verbeelden. Ik heb er erg veel zin in!

Meer informatie? Stuur een e-mail naar: Myrthe van Heek
yd2

Over ROM3D

ROM3D ontwerpt aan duurzaam gebruik van schaarse hulpbronnen. Thema’s waar wij aan werken zijn de energietransitie, natuurontwikkeling, klimaatadaptatie en agro-ontwikkeling. Wij zijn onderzoekende ontwerpers en ontwerpende onderzoekers. Wij hebben met onze 3D planningstool een uniek middel in handen om hele landschappen in virtuele maquettes om te zetten. Dit is ons 3D Lab waarmee wij – bij voorkeur samen met betrokken partijen – de toekomst verkennen en ontwerpen.
Kijk voor meer informatie op onze website of LinkedIn en volg ons via social media
Twitter RSS Vimeo
ROM3D
Dorshorst 1a, 7217 PH Harfsen
Tel: +31(0) 573 46 06 34