Zon, melk en Amersfoort. ROM3D Nieuwsbrief oktober 2016
 
Full Image

Herfstnieuwsbrief: Zon, melk en Amersfoort

Beste relatie, de herfst is nu echt begonnen. De zon laat zich steeds minder zien. Wij zien gelukkig wel steeds meer zonne-energieprojecten. Langzaam maar zeker lijken grote grondgebonden zonneparken na windparken de nieuwe stap in duurzame energie-opwekking te zijn. Overheden stellen beleid op en initiatiefnemers komen met steeds grotere initiatieven. In deze nieuwsbrief aandacht voor hoe wij overheden en initiatiefnemers helpen om ruimte te vinden en te maken voor grootschalige zonneparken.  Ook gaan wij in op ons project 'Amersfoort Energieneutraal" een mooi voorbeeld waarin concreet wordt gemaakt wat het nu betekent voor een gemeente om energieneutraal te zijn. Ook aandacht voor innovatieve concepten in de melkveehouderij. En wij moeten onze nieuwe collega Mark natuurlijk voorstellen!  

Goede groet,
Rik, Willem, Bram, Wouter en Mark

PS: U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een relatie met ROM3D heeft. Indien u er geen prijs op stelt om op deze wijze geïnformeerd te worden, kunt u zich afmelden via de link 'afmelden' onderaan deze nieuwsbrief.
Full Image

Zonneparken

Grote zonneparken van tientallen hectares zullen steeds vaker gerealiseerd worden. Onlangs heeft de gemeente Hoogezand-Sappemeer een omgevingsvergunning verleend voor een zonnepark van 117(!) hectare. Het geeft aan hoe groot de ruimtelijke opgave voor duurzame energie is. Het is niet verwonderlijk dat provincies en gemeenten actief zijn met het opstellen van ruimtelijk beleid. Wij adviseren overheden in die zoektocht naar geschikte locaties en het opstellen van criteria. Zo hebben wij recent de gemeente Amersfoort hierin ondersteund. Zie ook het onderwerp hieronder over 'Amersfoort Energieneutraal'. 

RVO rapport 
Rond grootschalige grondgebonden zonneparken spelen diverse ruimtelijke vraagstukken waarin wij kunnen ondersteunen. Onlangs is op basis van onze verkenning naar grondgebonden zonneparken door RVO een rapport uitgebracht. In het rapport wordt ingegaan op alle ruimtelijke kwesties waarmee overheden maar ook initiatiefnemers te maken krijgen en waarin keuzes moeten worden gemaakt.

Het rapport is hier te downloaden: Grondgebonden Zonneparken, verkenning naar afwegingskaders rond locatiekeuze en ruimtelijke inpassing in Nederland

Hinderlijke reflectie 
Een belangrijk en potentieel gevaarlijk aspect van zonneparken is de reflectie op de omgeving. Voor een zonnepark langs de A1 bij Eemnes hebben wij onderzocht in hoeverre reflectie gevaar oplevert voor de weggebruikers. Door een combinatie van technieken hebben wij kunnen aantonen dat reflectie gedurende het jaar géén risico's opleveren. Ook geïnteresseerd in een reflectieonderzoek? Neem contact met ons op.

Landschappelijke inpassing
Een goede inpassing van zonneparken zal net als bij de inpassing van windparken een belangrijke rol gaan spelen bij het draagvlak van deze vorm van duurzame energie. Het is overigens maar de vraag of er echt sprake kan zijn van inpassing aangezien de schaal van de zonneparken in feite zorgt voor een verandering van het hele landschap. Van inpassing in het bestaande landschap is eigenlijk geen sprake. Dit betekent niet dat er géén zorg moet worden besteedt aan de vormgeving van het zonnepark en de directe omgeving. Ons 3D instrumentarium Win3D stelt ons in staat om het park en het landschap zo te ontwerpen dat ruimtelijke kwaliteit blijft gewaarborgd en hinder wordt verminderd.

Meer informatie: ir. W. (Wouter) Guliker 
Full Image

Amersfoort Energieneutraal

Veel gemeentes zijn ambitieus op het gebied van duurzame energie. Ze leggen zichzelf – geprikkeld door EU, rijk en provincie – doelstellingen op zoals in 2040 of 2030 zijn we energie neutraal.
 
ROM3D werkt voor meerdere gemeenten aan de energie transitie. Daarbij komen vragen aan de orde zoals:
* Kies ik voor zon, wind, biomassa, geothermie of besparing? Of ga ik voor de mix!
* Waar geef ik wel of geen ruimte en welke voorwaarden moet ik stellen om landschappelijke kwaliteit te behouden en te ontwikkelen met duurzame energie?
* Investeren we als gemeente zelf of laten we het over aan de grotere professionele marktpartijen of juist aan locale coöperaties en actieve burgers.
* Hoe zorgen we er voor dat er draagvlak is bij de burgers? Laten we burgers meedenken en doen bij de planvorming of kunnen zo ook profiteren van financiële arrangementen? 

Onder andere in Amersfoort hebben we ons over deze vragen gebogen. We hebben samen met projectpartner HNS landschapsarchitecten, verschillende afdelingen binnen de gemeente, buurgemeenten, maatschappelijke organisaties en zeven initiatiefnemers gewerkt aan een integrale ruimtelijke visie op duurzame energie in het landschap.
 
Uitkomst: de windparken worden in Amersfoort gekoppeld aan de drie grote bedrijfsterreinen en in het coulisselandschap aansluitend bij de stadsranden is er ruimte voor zonnevelden. Om de gemeentelijke ambities te halen moet daarnaast flink worden ingezet op zon op dak.
 
Het rapport is beschikbaar via: PDF Energielandschap Amersfoort rapport
 
3D beelden zijn beschikbaar via: PDF 3D-beelden Energielandschap Amersfoort 
 
Meer informatie:  ir. W.A. (Willem) Rienks

 

 

 

Full Image

Natuurinclusieve landbouw met Dairyland Stewardship Council

Het gaat niet goed met de natuur in het boerenland. Al decennia niet. Insecten en vlinders, weidevogels en vogels van de zandgronden zijn vrijwel allemaal sterk in aantal afgenomen. Sinds de jaren ’70 wordt geprobeerd om de negatieve trend met subsidies om te buigen. Jaarlijks gaat er zo’n 45 miljoen euro in om. Succes daarvan is zeer beperkt en doorgaan op het bestaande pad van subsidies zal niet tot een structurele verbetering van de biodiversiteit in boerenland leiden.

​Wat nodig is, is een systeemverandering naar een natuurinclusieve landbouw. Een nieuwe leest waarop natuur, landschap en biodiversiteit daadwerkelijk onderdeel kunnen worden van de bedrijfsstrategie en bedrijfsvoering van boerenbedrijven.

Drie partijen Overijssels Landschap, Stichting Courage en Nationaal Groenfonds onderkennen de noodzaak van zo’n systeemverandering. ROM3D werkt samen met Ketensief voor hen aan een nieuw concept dat we Dairyland Stewardship Council (DSC) noemen.

Kern van een DSC is dat diverse partijen in een ‘ronde tafel setting’ bij elkaar zitten en afspraken maken over welke prikkels zij boeren kunnen geven. Prikkels bundelen die de inzet voor biodiversiteit belonen. Partijen die aan tafel zitten zijn banken, waterschappen, gemeenten, LTO, rijk, zuivelorganisaties, natuurbeheerders en verpachters van grond. Het kunnen financiele prikkels zijn maar ook prikkels in de zin van status of toegang tot afzetmarkten of grond.

In dit kader werkt ROM3D aan een gezamenlijk grondfonds met externe beleggers waarmee biodiverse boeren goedkoop grond kunnen pachten. Doel is dat biodiversiteit op boerenland weer toeneemt en een systeem voor groene groei ontstaat, dat boeren de mogelijkheid geeft met meer in plaats van steeds minder biodiversiteit hun bedrijven te ontwikkelen. 

Lees hier het essay over DSC: PDF Essay DSC

Meer informatie: ir. W.A. (Willem) Rienks
yd2

Mark Heebing

Als landschapsontwerper zet Mark zich in om een prettige leefomgeving te creëren, waar plek is voor de inpassing van duurzame ontwikkelingen. Met zijn technische achtergrond, is hij in staat realistische en haalbare plannen te maken.

Over ROM3D

ROM3D ontwerpt aan duurzaam gebruik van schaarse hulpbronnen. Thema’s waar wij aan werken zijn windenergie, natuurontwikkeling, klimaatadaptatie en agro-ontwikkeling. Wij zijn onderzoekende ontwerpers en ontwerpende onderzoekers. Wij hebben met onze 3D planningstool een uniek middel in handen om hele landschappen in virtuele maquettes om te zetten. Dit is ons 3D Lab waarmee wij – bij voorkeur samen met betrokken partijen – de toekomst verkennen en ontwerpen.
Kijk voor meer informatie op onze website of LinkedIn en volg ons via social media
Twitter RSS Vimeo
ROM3D
Dorshorst 1a, 7217 PH Harfsen
Tel: +31(0) 573 46 06 34